Inloggen
  • 0 producten
Bestellen
bel 020-6810160 info@cookieenco.nl
 
Algemene Voorwaarden van Cookie & Co
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT VAN THE COOKIE COMPANY B.V. GEVESTIGD TE AMSTERDAM, NIEUWE HEMWEG 7 E-F, 1013BG AMSTERDAM
 
 


 

1.  Op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen c.a. zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
2.  Offertes zijn geheel vrijblijvend. De in de offertes onzerzijds genoemde prijs omvat nimmer omzetbelasting, accijnzen, expediteurskosten en transportverzekering.
3.  Overeenkomsten met ons kunnen pas tot stand komen na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
4.  De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden op transacties met ons wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.  Offertes, aanbiedingen c.a. namens ons door vertegenwoordigers gedaan, zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
6.  Leveringstermijnen worden slechts bij benadering aangegeven en zullen nimmer fatale termijnen zijn.
7.  Alle geoffreerde en gefactureerde prijzen zijn prijzen in euro’s. Indien niet in Nederlandse valuta wordt gefactureerd of geoffreerd behouden wij ons het recht voor nadelige koersverschillen voor ons integraal, inclusief de benodigde provisie teneinde om te wisselen in euro’s, door te berekenen.
8.  Voorts behouden wij ons het recht voor geoffreerde prijzen na totstandhouding van de overeenkomst met ons eenzijdig aan te passen indien kostenfactoren daartoe aanleiding geven, zulks naar ons inzicht.
9.  Koper is verplicht het door hem aan ons verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
10.    Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij door enkel verloop van de betalingstermijn in gebreke zonder dat sommatie of ingebrekestelling onzerzijds is vereist. Alsdan verbeurt hij aan ons een rente van 1.5% per maand over de koopsom onverminderd het recht van ons de overeenkomst met koper bij eenvoudige schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In geval van ontbinding is de koper een boete verschuldigd van 25% van de nog lopende contractverplichting, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding.
11.    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de koper als volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €150.
12.    Koper is verplicht tot betaling van de door hem verschuldigde prijs zonder een beroep op korting of compensatie.
13.    Wij zijn gerechtigd de vordering op koper te compenseren met alle mogelijke schulden aan koper.
14.    Alle door ons aan koper ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekeningen, afmetingen en gewichten zijn slechts benaderende omschrijvingen van de contractsproducten.
15.    Aangeboden gewichten zijn circa-     gewichtseenheden; het circa gewicht zal echter te allen tijde het gemiddelde portiegewicht van een eenheid exclusief verpakking zijn. Aansprakelijkheid voor afwijkingen van het gewicht wordt bij deze nadrukkelijk uitgesloten.
16.    Verkochte zaken reizen voor rekening en risico van koper, wij zullen echter aflevering ten behoeve van koper verzorgen indien zulks wordt overeengekomen. Indien aflevering op overgekomen tijdstip en plaats niet mogelijk is, zijn wij gerechtigd de goederen op kosten van koper elders af te leveren en op te slaan. Alsdan is koper verplicht de met opslag gemoeide kosten aan ons te vergoeden.
17.    Weigering aan kopers zijde de gekochte zaken in ontvangst te nemen, laten zijn betalingsverplichting onverlet.
18.    Reclames ten aanzien van de door ons geleverde goederen moeten binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden. Koper is verplicht de goederen bij aflevering te controleren. Indien binnen de in dit artikel gestelde termijn niet is gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn als volgens de overeenkomst. Alsdan zullen wij niet meer aansprakelijk zijn voor alle mogelijke tekortkomingen die koper al dan niet nog constateert.
19.    Tijdstip van levering is het van tijdstip van het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats als volgens connossementsvrachtbon c.a.
20.    Indien geen reclames binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, worden de zaken geacht te zijn geaccepteerd door koper. Indien koper gerechtvaardigde klachten omtrent kwaliteit en/of hoeveelheid van de geleverde zaken heeft, zullen wij op eerste verzoek vervangende goederen leveren.
21.    Een klacht is slechts gerechtvaardigd indien de afgeleverde partij zaken niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteit en derhalve meer dan 2% van de afgeleverde zaken niet aan de geldende kwaliteitsnormen voldoet.
22.    Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, ontstaan door onjuiste leveringen en/of fouten en/of gebreken, indien en voorzover door of namens ons of koper te dien zake afgesloten verzekeringen dekking verleent tot het maximum van de door de verzekeraar uit te betalen bedragen. Voor het overige is alle aansprakelijkheid uitgesloten.
23.    Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom van de door hem gekochte zaken heeft voldaan, behouden wij ons het eigendomsrecht en het pandrecht van de terzake geleverde zaken voor. Koper is gehouden de geleverde zaken als een goed huisvader te behandelen, de zaken als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren, schade en tenietgang te voorkomen en de zaken te verzekeren.
24.    Zolang het eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, of aan derden enig recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
25.    Wij zijn ten alle tijden gerechtigd de geleverde zaken terug te halen bij koper zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling, waartoe koper ons reeds nu voor alsdan toestemming tot betreding van alle bedrijfsgebouwen waar de zaken zijn opgeslagen verleent.
26.    Alle overeenkomsten of overeenkomst met koper kunnen eenzijdig door ons worden ontbonden in geval van faillissement van koper, surséance van betaling van koper, beslag op zijn vermogensbestanddelen, resp. een aanvraag tot faillissement en/of een aanvraag van surséance van betaling, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
27.    Koper erkent alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom door ons en/of met ons gelieerde vennootschappen resp. bedrijven, zoals daar zijn rechten op merken, handelsnamen, logo’s, modellen, octrooien etc. De koop van zaken door koper impliceert niet het verstrekken van enigerlei licentie, noch een recht daarop ten behoeve van koper. Koper is nimmer gerechtigd gebruik te maken van merknamen, modellen, handelsnamen etc. van ons, behoudens met onze toestemming in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf.
28.    Indien koper door ons geproduceerde verpakking onder een door hem aangegeven merk, handelsnaam of iets dergelijks niet afneemt, zijn wij gerechtigd deze verpakking zelf op de markt te brengen voor soortgelijke producten als waarvoor deze verpakking door koper werd gebruikt. Koper verstrekt verkoper, voor zover nodig, een licentie op de hem toekomende merken, modellen, rechten etc. en/of andere rechten van intellectuele eigendom in het kader van het vorenomschrevene. Verkoper heeft het recht de in deze voorwaarden vervatte licentie te doen inschrijven in de daartoe bestemde registers. Voorts vrijwaart de betreffende koper ons van juridische vervolging in verband met gebruik van de vorenomschreven verpakking.
29.    Indien wij niet in staat zijn de gekochte zaken te bestemder tijd en plaats af te leveren, zal de levertijd nog minimaal een maand worden verlengd. Indien wij alsdan niet in staat zijn over te gaan tot levering van de gekochte zaken wordt de overeenkomst met ons zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, zonder dat wij of koper recht heeft op enigerlei schadevergoeding. Als toepasselijk recht alle overeenkomsten met ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
30.    De toepasselijkheid van het Weense koopverdrag, zoals dat vanaf 1 januari 1992 voor Nederland geldend is, is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
31.    Op alle geschillen, hoe ook genaamd, daaronder mede begrepen die welke door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, met uitsluiting van beroep op andere instanties, worden berechtigd door de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam, resp. de bevoegde rechterlijke instantie in de vestigingsplaats van ons.  Wij behouden ons wel uitdrukkelijk het recht voor met koper te procederen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woonplaats van de koper.
32.    Het risico van de juiste uitvoering van telefonische en telegrafische opdrachten rust bij koper. Alle verkopen vinden plaats onder opschortende voorwaarde van gebleken kredietwaardigheid van de koper. Toezending van reclamemateriaal verplicht ons niet tot levering. Wij behouden ons uitdrukkelijk de auteursrechten voor genoemd reclamemateriaal voor.